FAQs Complain Problems

यस कार्यालयको औपचारिक ईमेल ठेगाना info@shuklaphantamun.gov.np अवरुद्ध भएकोले बैकल्पिक ईमेल ठेगाना ito.shuklaphantamun@gmail.com मार्फत पत्राचार गर्नहुन अनुरोध छ ।

यस कार्यालयको औपचारिक ईमेल ठेगाना info@shuklaphantamun.gov.np अवरुद्ध भएकोले बैकल्पिक ईमेल ठेगाना ito.shuklaphantamun@gmail.com मार्फत पत्राचार गर्नहुन अनुरोध छ ।