FAQs Complain Problems

News and Notices

Supporting Documents

गणक पदको अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७७१०२२ गणक पदको अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना.pdf

सुपरिवेक्षक पदको अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७७१०२२ सुपरिवेक्षक पदको अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना.pdf

बेरोजगार व्यक्तिहरूको प्राथमिकता सूची प्रकाशित गरिएको सूचना

PDF icon ilovepdf_merged.pdf

सुपरिवेक्षक तथा गणक पदको लिखित परिक्षा सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७७१०१४ लिखित परिक्षा सम्बन्धि सूचना.pdf

सुपरिवेक्षक तथा गणक पदको संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिएको सूचना

PDF icon २०७७१०१४ संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिएको सूचना.pdf

सामाजिक परिचालक करारमा भर्ना सम्बन्धी सूचना

PDF icon २०७७१०१३ समाजिक परिचालक करारमा भर्ना सम्बन्धी सूचना.pdf

सामुदायिक विद्यालयको लेखा परिक्षण गर्ने सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७७१०१२ सामुदायिक विद्यालयको लेखा परिक्षण गर्ने सम्बन्धि सूचना.pdf

विद्यालय व्यबस्थापन समिति गठन सम्बन्धमा (सामुदायिक तथा सामुदायिक विद्यालयहरू सबै)

PDF icon 2SCHOOLS २०७७१०११ विद्यालय व्यबस्थापन समिति गठन सम्बन्धमा.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

PDF icon २०७७१०१२ सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना.pdf

Invitation of Bids for the Construction Road drain

PDF icon २०७७१००९ Invitation of Bids for the Construction Road drain.pdf

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार सम्वन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना- सामुदायिक विद्यालयहरू सबै

PDF icon pdfn1.pdf

सहभागीता सम्बन्धमा

PDF icon 2SCHOOLS २०७७१००५ सहभागीता सम्बन्धमा.pdf

सहभागी हुन पठाउने सम्बन्धमा- सामुदायिक विद्यालयहरू सबै

PDF icon 2SCHOOLS २०७७१००५ सहभागी हुन पठाउने सम्बन्धमा.pdf

घर नक्सा पास सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७७१००५ घर नक्सा पास सम्बन्धि सूचना.pdf

Invitation of Bids for the Construction Road Works

PDF icon २०७७१००५ Invitation of Bids for the Construction Road Works.pdf

सुपरिबेक्षक र गणक पदको पाठ्यक्रम सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७७१००५ पाठ्यक्रम सम्बन्धि सूचना.pdf

दरखास्त अस्वीकृत गरिएको सूचना

PDF icon २०७७१००४ दरखास्त अस्वीकृत गरिएको सूचना.pdf

दरखास्त स्वीकृत गरिएको सूचना

PDF icon २०७७१००४ दरखास्त स्वीकृत गरिएको सूचना.pdf

आशयको सूचना

PDF icon २०७७१००४ आशयको सूचना.pdf

सहभागिता सम्बन्धमा- समुदायिक विद्यालयहरू सबै

PDF icon २०७७०९२६ सहभागिता सम्बन्धमा.pdf

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना ठे नं. SMP/077-78/NCB/GO/08

PDF icon २०७७०९२६ बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf

सूचना

PDF icon २०७७०९१७ सूचना.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

PDF icon २०७७०९१५ बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf

Invitation for Bids for the construction of Building work

PDF icon २०७७०९१५ Invitation for bids for the Construction of Building works.pdf

घर भाडामा लिने सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७७०९१५ घर भाडामा लिने सम्बन्धि सूचना.pdf

Pages