FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

PDF icon सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम २०७४.pdf

प्रथम चाैमासिक समिक्षा गोष्ठी

PDF icon Shuklaphanta First terminal Final.pdf

पसल घर भाडा सम्बन्धमा

PDF icon House.pdf

IT officer सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धमा

PDF icon it officer.pdf

निशुल्क पुर्व तयारी कक्षा सचालन सम्बन्धमा

PDF icon suchan.pdf

सामाजिक सुरक्षा भत्त विवरण सम्बन्धमा

PDF icon sss.pdf

सा‍.सु भता बैङ्क खाता खोल्ने सम्बन्धमा

काम काज सञ्चालन सम्बन्धमा

PDF icon IMG_20170312_0001.pdf, PDF icon jbs.pdf

लिखित परिक्षा स्थगित सम्बन्धमा

PDF icon Engn.pdf

सिभिल ईन्जिनियर पदको वि न ०७/२०७३/२०७४को लिखित परिक्षा हुने सम्बन्धमा

कम्प्युटुर सिप परिक्षण सम्बन्ध पाठ्यक्रम

PDF icon सिप परिक्षण सम्बन्ध पाठ्यक्रम.pdf

सुचना । सुचना । । सुचना । ।।

वडा नागरिक मञ्च गठन हुने सम्बन्धमा

PDF icon वडा नागरिक मञ्च.pdf

सिभिल ईन्जिनियर पदको वि न ०७/२०७३/२०७४का लागि स्विकृत उमेदबारको नामाबलि

PDF icon New_Doc[1].pdf

कर्मचारी आवश्यक्ता सम्बन्धी सुचना ।।।।

PDF icon suchan engineer.pdf

यस नपामा काजमा रहेका कर्मचारीहरुको विवरण सम्बन्धमा

PDF icon काज.pdf

कर्मचारी विवरण अध्यावधिक गरीएको वारे

PDF icon कमरचारीकेा विवरण.pdf

उपभाेत्ता समिति गठन हुने सम्बन्धमा

PDF icon उपभात्ता समिति गठन हुने सम्बन्धमा.pdf

यस झलारिपिपलाडी नपामा कार्यरत कर्मचारीहरुको सर्म्पक न‌म्बर

PDF icon यस झलारिपिपलाडी नपामा कार्यरत कर्मचारीहरुको सर्म्पक न‌म्बर.pdf

चालु अा .व २०७३ २०७४मा संचालन हुने याेजनाहरूकाे उपभाेता समिति गठन हुने सम्बन्धमा सुचना सुचना सुचना

चालु अा .व २०७३ २०७४मा संचालन हुने याेजनाहरूकाे उपभाेता समिति गठन हुने सम्बन्धमा सुचना सुचना सुचना

PDF icon rajesh suchana.pdf

जनसहभागीतामा आधारित सौय सडक वती कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताब पेस गर्ने समबन्धि सूचना

PDF icon जनसहभागीतामा आधारित सौय सडक वती कार्यक्रम.pdf

सामािजक सुरक्षा भत्ता नया नाम दर्ता गने सम्बन्धमा

PDF icon Scan.pdf

निर्माण सम्पन्न पूराना घरहरुको अभिलेखीकरण गर्ने म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा ।

निर्माण सम्पन्न पूराना घरहरुको अभिलेखीकरण गर्ने सम्बन्धमा ।म्याद थप गरिएको

PDF icon Scan.pdf

Notice about the exams of "LGCDP Focal Person"

PDF icon CCF07062016.pdf

आ.व.२०७२ ०७३ को दोसो र तेसो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भता बितरण सूचना

PDF icon सामजिक सुरक्षा भता वितरण सम्बन्धि सूचना २०७२ ०७३ को दोसो र तेसो चौमासिक.pdf

Pages