FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Documents
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यबस्थापन गर्ने सम्बन्धि (प्रथम संसोधन, २०८०) कार्यविधि, २०७५ PDF icon करार कर्मचारी व्यबस्थापन गर्ने कार्यविधि २०७५ संसोधन २०८० राजपत्र.pdf
रोजगार संम्वाद मञ्चको संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० PDF icon रोजगार संम्वाद मञ्चको संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० राजपत्र.pdf
नगर शिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०८० PDF icon नगर शिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०८० राजपत्र.pdf
शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०८० PDF icon विनियोजन ऐन २०८० राजपत्र.pdf
शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८० PDF icon आर्थिक ऐन २०८० राजपत्र.pdf
कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) आचार संहिता, २०८० PDF icon कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य हिंसा निवारण आचार संहिता राजपत्र .pdf
शहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड, २०८० PDF icon शहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड २०८० राजपत्र.pdf
विपद् व्यवस्थापन कोष संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० PDF icon विपद् व्यवस्थापन कोष संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० राजपत्र.pdf
स्थानीय आपतकालिन कार्य संचालन केन्द्र कार्य संचालन कार्यविधि, २०८० PDF icon स्थानीय आपतकालिन कार्य संचालन केन्द्र कार्य संचालन कार्यविधि २०८० राजपत्र.pdf
शुक्लाफाँटा नगरपालिका भू उपयोग क्षेत्र वर्गिकरणको कित्तागत विवरण, २०७९ PDF icon भू उपयोग क्षेत्र वर्गिकरणको कित्तागत विवरण २०७९.pdf
भू-उपयोग क्षेत्र वर्गिकरण सम्बन्धि मापदण्ड तथा आधारहरु र भू-उपयोग क्षेत्र वर्गिकरण नक्सा PDF icon भू-उपयोग क्षेत्र वर्गिकरण सम्बन्धि मापदण्ड तथा आधारहरु र नक्सा.pdf
शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको स्थानीय वन ऐन, २०७९ PDF icon शुक्लाफाँटा वन ऐन 2079 राजपत्र.pdf
शुक्लाफाँटा नगरपालिका नगर प्रहरी ऐन, २०७९ PDF icon शुक्लाफाँटा नगर प्रहरी ऐन २०७९ राजपत्र.pdf
व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धि कार्यविधी, २०७९ PDF icon व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धि कार्यविधि २०७९ राजपत्र.pdf
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मार्गदर्शन, २०७९ PDF icon लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मार्गदर्शन २०७९ राजपत्र final draft _v1.5.pdf
सुत्केरी महिलालाई निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सम्बन्धि निर्देशिका, २०७९ PDF icon २_६_२ सुत्केरी महिलालाई निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सम्बन्धि निर्देशिका २०७९ (1).pdf
हेबी उपकरण सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९ PDF icon २_६_१ हेबी उपकरण संचालन निर्देशिका २०७९.pdf
विनियोजन ऐन २०७९ PDF icon शुक्लाफाटा नगरपालिकाो विनियोजन ऐन २०७९ ८० .pdf
शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९ PDF icon २_६_१ राजपत्र आर्थिक ऐन २०७९.pdf
नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन (पहिलो संसोधन) ऐन, २०७९ PDF icon १_६_३ नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन पहिलो संसोधन ऐन २०७९.pdf
व्यवसाय दर्ता सम्बन्धि कार्यविधि, २०७७ PDF icon व्यवसाय दर्ता सम्बन्धि कार्यविधि २०७७.pdf
२_५_३ टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७८ PDF icon २_५_३ टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७८.pdf
बरघर भलमन्सा प्रणाली संरक्षण प्रवर्द्धन र विकास गर्न बनेको ऐन, २०७८ PDF icon १_५_३ बरघर भलमन्सा प्रणाली संरक्षण प्रवर्द्धन र विकास गर्न बनेको ऐन २०७८.pdf
प्रारम्भिक वालविकास सहजकर्ताको पारिश्रमिक सम्बन्धि निर्देशिका, २०७८ PDF icon २_५_२ प्रारम्भिक वालविकास सहजकर्ताको पारिश्रमिक सम्बन्धि निर्देशिका २०७८.pdf
भूमिहीन र अव्यवस्थित बासोबासीको विवरण र तथ्याङ्क संकलन इकाईमा कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारीको सेवा सुबिधा सम्बन्धि कार्यविधि, २०७८ PDF icon २_५_१सुकुम्वासी कार्यविधी२०७८ राजपत्र.pdf
लैङ्गिक समानता तथा समाजिक समावेशिकरण नीति २०७७
२_४_१४_संस्था दर्ता तथा नविकरण कार्यविधि २०७७ PDF icon २_४_१४_संस्था दर्ता तथा नविकरण कार्यविधि २०७७.pdf
बाल क्लब समूह परिचालन निर्देशिका, २०७७ PDF icon २_४_१३ बाल क्लब समूह परिचालन निर्देशिका २०७७ राजपत्र.pdf
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणिय परिक्षण सम्बन्धि कार्यविधि २०७७ PDF icon २_४_१२ संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा वातावरणिय परिक्षण कार्यविधि २०७७.pdf
सडक मापदण्ड तथा अधिकार क्षेत्र निर्धारण कार्यविधि, २०७६ प्रथम संसोधन २०७७ सहीत PDF icon २_४_११ सडक मापदण्ड निर्धारण कार्यविधि २०७६ प्रथम संसोधन २०७७.pdf
नगर शिक्षा कार्यविधि २०७५ दोस्रो संसोधन PDF icon शिक्षा कार्यविधि २०७५ राजपत्र दोस्रो संसोधन.pdf
शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७ PDF icon ४_१ शुक्लाफाटा स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७७.pdf
शुक्लाफाँटा नगरपालिका नवीकरणिय उर्जा नीति २०७६ PDF icon शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको नवीकरणीय उर्जा नीति २०७६.pdf
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष(सञ्चालन) कार्यबिधि, २०७७ PDF icon २_४_१०_लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष कार्यविधि २०७७ final_unicode_राजपत्र.pdf
२_४_५ खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति व्यबस्थापन कार्यबिधि, २०७७ PDF icon २_४_५ खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति व्यबस्थापन कार्यबिधि २०७७ राजपत्र.pdf
खानेपानी तथा सरसफाई समिति व्यबस्थापन कार्यविधि २०७७ PDF icon खानेपानी तथा सरसफाई समिति व्यबस्थापन कार्यविधि २०७७.pdf
शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको व्यबसाय दर्ता कार्यविधि २०७७ PDF icon शुक्लाफाँटा नगरपालिका व्यवसाय दर्ता सम्बन्धि कार्यविधि २०७७ राजपत्र (Autosaved).pdf
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका २०७७ PDF icon २_४_४ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका २०७७ राजपत्र.pdf
शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको अनुगमन तथा मुल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ PDF icon २_४_१_शुक्लाफाँटा नगरपालिका अनुगमन तथा मुल्याङ्कन कार्यविधि.pdf
नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ PDF icon शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६.pdf
स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७६ PDF icon ३_३ स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७६ राजपत्र.pdf
वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७६ PDF icon ३_४ शुक्लाफाँटा स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७६ राज पत्र.pdf
न्यायिक समितिको कार्य संचालन कार्यविधी २०७६ PDF icon २_३_३_न्यायिक समितिको कार्य संचालन कार्यविधी २०७६ राजपत्र.pdf
सडक मापदण्ड अधिकार क्षेत्र निर्धारण कार्यविधि, २०७६ PDF icon शुक्लाफाँटा नगरपालिका सडक मापदण्ड निर्धारण कार्यविधि २०७६ final राजपत्र.pdf
जनशक्ति छनौट मापदण्ड २०७६ प्रथम संसोधन सहित PDF icon २_३_१ जनशक्ति छनौट मापदण्ड संसोधन २०७६०९१० सहित.pdf
आर्थीक ऐन २०७६ PDF icon आर्थिक विधेयक २०७६.pdf
शुक्लाफाँटा नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५ PDF icon शुक्लाफाँटा नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2075.pdf
फोहोरमैला व्यबस्थापन ऐन, २०७५ PDF icon फोहोरमैला व्यबस्थापन ऐन २०७५ राजपत्र.pdf
मदिरा विक्रि वितरण, व्यवस्थापन तथा नियमन निर्देशिका २०७५ PDF icon मदिरा विक्रि वितरण ,व्यवस्थापन तथा नियमन निर्देशिका २०७५.pdf
आ व २०७५-०७६ करको दररेट PDF icon करका दरहरु-२०७५-२०७६.pdf

Pages